សមាជិកភាព

ចូលរួមជាមួយកម្មវិធីសមាជិករបស់ HelixxMine និងរីករាយទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនពីការអញ្ជើញអ្នកដទៃ!

តើអ្នកមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងឱកាសវិនិយោគថ្មី ហើយប្រហែលអ្នកមានវេបសាយ និង followers រួចរាល់ហើយមែនទេ? តើអ្នកធ្វើការជាមួយមនុស្សដែលមានប្រាក់ និងអំណាច ដោយមានសមត្ថភាព និងចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការវិនិយោគសម្រាប់អនាគតរបស់ពួកគេឬទេ?

អ្នកអាចទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន និងធានានូវអនាគតរបស់អ្នក ដោយគ្រាន់តែណែនាពួកគេអំពីឱកាសវិនិយោគដែលចំណេញ និងត្រឹមត្រូវ សម្រាប់អនាគត គឺ cryptocurrency !

ខ្ញុំអាចចាប់ផ្តើមដោយរបៀបណា?

ដោយគ្រាន់តែចែករំលែក តំណភ្ជាប់ណែនាំ ទៅកាន់ របស់អ្នក តាមរយះវេបសាយ ឬដោយការអញ្ជើញអ្នកដទៃតាមអ៊ីម៉ែល អ្នកនឹងទទួលបានចំណូល 10% ពីការវិនិយោគដំបូងរបស់ពួកគេ ហើយពួកគេក៏ទទួលបានប្រាក់បន្ថែម ៣% ផងដែរសម្រាប់កិច្ចសន្យាដំបូងរបស់ពួកគេ។ វាគឺជាវិធីសាស្រ្តឈ្នះ ឈ្នះ។

ក្លាយជាដៃគូសមាជិករបស់ HelixxMine និងអភិវឌ្ឍបណ្តាញអ្នកវិនិយោគរបស់អ្នក

យើងផ្តល់ជូនកម្មវិធីដៃគូសមាជិករបស់យើងទៅ follower ដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការរកប្រាក់ចំណេញកាន់តែច្រើន តាមរយៈការអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាលអ្នកវិនិយោគរបស់ខ្លួន។ ដោយធ្វើការជាមួយគ្នាជាមួយអ្នកវិនិយោគរបស់អ្នក អ្នកអាចទទួលបានប្រាក់ចំណេញរហូតដល់ ៥.៨% សម្រាប់ការទិញថ្មីរបស់អ្នកដែលអ្នកណែនាំ (កម្រិតផ្លាទីនីម) និងប្រាក់ចំណេញបន្ថែមទៀតពីបណ្តាញអ្នកវិនិយោគរបស់អ្នក។

យោងទៅតាមចំនួនអ្នកវិនិយោគនៅក្នុងបណ្តាញរបស់អ្នក អ្នកអាចត្រូវបានតម្លើងទៅកាន់តំណែងខ្ពស់ជាមុន និងទទួលបានប្រាក់រង្វាន់ច្រើនជាមុន ពីការទិញថ្មីៗនីមួយៗ នៅក្នុងបណ្តាញរបស់អ្នក។ តំណែងរបស់អ្នក គឺសម្រាប់មួយជីវីត។

វិធីដើម្បីទទួលបានជោគជ័យជាមួយកម្មវិធីដៃគូសមាជិករបស់យើង

ដោយផ្ញើចេញនូវ តំណរភ្ជាប់ណែនាំរបស់អ្នក ឬក៏បង្ហោះនៅក្នុងប្លុកផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទៅកាន់ follower របស់អ្នក អ្នកបានអញ្ជើញពួកគេមកចុះឈ្មោះ និងក្លាយជាអ្នកដែលអ្នកបានណែនាំដំបូងគេ។ អ្នកទទួលបាន 20% នៃការទិញទាំងអស់របស់ពួកគេ លើកលែងតែកិច្ចសន្យាវិនិយោគបន្ត។ វាជាការចាប់ផ្តើមល្អមួយ ប៉ុន្តែកម្មវិធីដៃគូរបស់យើង នឹងបង្ហាញច្បាស់ថា វានឹងកាន់តែមានផលចំណេញ ដើម្បីគាំទ្រលើបណ្តាញអ្នកវិនិយោគមានស្រាប់របស់អ្នក ជាជាងគ្រាន់តែទាក់ទាញអតិថិជនថ្មី។ អភិវឌ្ឍបណ្តាញរបស់អ្នកជាមួយមនុស្សដែលបានចុះឈ្មោះរួចរាល់ និងជួយពួកគេក្នុងការបង្កើតអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ និងជាពិសេសសម្រាប់ខ្លួនអ្នកផ្ទាល់។

ទទួលបានកុំមីស្យុងចាប់ពី 20% ឡើងទៅ សម្រាប់ការទិញថ្មីទាំងអស់នៅក្នុងបណ្តាញ

យើងផ្តល់ជូនកុំមីស្យុងស្តង់ដារ 20% សម្រាប់អតិថិជនថ្មីដែលអ្នកទាក់ទាញបាន។ ប្រសិនបើអតិថិជនរបស់អ្នក វិនិយោគចំនួន ៥០០ ដុល្លារ អ្នកនឹងទទួលបាន 20% ឬ 100 ដុល្លារ នៅក្នុងកាបូបរបស់អ្នក ជាប្រាក់រង្វាន់សម្រាប់ការទិញថ្មីនីមួយៗរបស់អតិថិជនរបស់អ្នក។ សម្រាប់អតិថិជនថ្មីទាំងអស់ ដែលអ្នកវិនិយោគរបស់អ្នកបានទាក់ទាញមក អ្នកនឹងទទួលបានប្រាក់បន្ថែមទៅតាមការជាក់ស្តែងទៀត។ ដូច្នេះ បើអ្នកអភិវឌ្ឍបណ្តាញរបស់អ្នក ហើយធ្វើការជាមួយគ្នា អ្នកនឹងទទួលបានចំណូលកាន់តែច្រើន។ អ្នកអាចទទួលបានចាប់ពី 10% សម្រាប់ការណែនាំដំបូងរបស់អ្នក ហើយដោយការអភិវឌ្ឍបណ្តាញអ្នក អ្នកអាចទទួលបានចំណូលកាន់តែច្រើនពីការទិញថ្មីទាំងអស់នៅក្នុងបណ្តាញទាំងមូលរបស់អ្នក។

យើងជឿជាក់ថាការធ្វើការជាមួយគ្នានឹងផ្តល់ប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាក្នុងបណ្តាយរបស់អ្នក!

បើសិនជាអ្នកមានសំណួរទាក់ទងនឹងកម្មវិធីដៃគូសមាជិករបស់យើង កុំរារែកក្នុងការទាក់ទងមកយើង។