ទាក់ទងពួកយើង

ទាក់ទងសេវាអតិថិជនHelixxMine
សូមបំពេញបែបបទខាងក្រោម និងចុចលើពាក្យ បញ្ជូន

សម្រាប់សំនួរដែលសួរញឹកញាប់ និងពត៍មានបន្ថែម សូមចូលទៅកាន់ផ្នែកសំណួរសួរញឹកញាប់របស់យើងនៅទីនេះ។

ស្នាក់ការកណ្តាល

615, 7 Baltimore wharf, London, E149EY, UNITED KINGDOM

Company RegistrationNumber: 11350738

E-mail: [email protected]